Telefon  91 484 57 39   Telefon  512 036 341    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pl en

Dokumenty do pobrania

OWS do pobrania:

docOWS-I.pdf

 

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest: Zakłady Papiernicze Delfin B. Walenia i Spółka Sp. J, siedziba: 70 112 Szczecin, ul. W. Starkiewicza 2, Polska, forma prawna: spółka jawna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000258695, NIP:955 216 51 69,(dalej: „Sprzedający”).
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
 3. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
 6. Niniejsze OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.delfin.biz.pl

§2. Definicje

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający Zakłady Papiernicze Delfin B. Walenia i Spółka Sp. J., siedziba: 70 112 Szczecin, ul. W. Starkiewicza 2, Polska, nr KRS: 00002 58695, NIP:955 216 51 69
 2. Kupujący osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 4. Produkty produkty, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia,złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§3. Zawarcie umowy

 1. Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający (dalej: „Produkty”) przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Kupujący może składać zamówienia pisemnie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem
 3. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie ogólnych warunków współpracy z niniejszego formularza. Odstępstwem może być uregulowanie współpracy inną kompleksową umową
 4. Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie pisemnej (faxem, listownie lub emailem).
 5. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili otrzymania zamówienia przez Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w formie pisemnej (np. e-mailem), niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

  • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  • Numer NIP,
  • Określenie wskazanego Produktu nazwą handlową lub specyfikacją z oferty,
  • Ilość zamówionego towaru,
  • Termin i warunki dostawy/odbioru Produktu.
 8. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty lub daty otrzymania. W razie niepowołania się na numer/datę oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
  ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
 9. W przypadku wykonywania produktów w oparciu o materiały dostarczone przez Kupującego i przez niego akceptowane termin dostawy zaczyna się w dniu potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania właściwych materiałów od Kupującego. Każda zmiana zamówienia lub zmiana dostarczanych przez Kupującego materiałów może prowadzić do ustalenia nowego terminu realizacji. W przypadku zawinionego opóźnienia w dostawie Kupującemu może przysługiwać odszkodowanie, ale jedynie w wysokości nie większej niż wartość zamówienia. Odszkodowanie to będzie możliwe po wskazaniu przez Kupującego dodatkowego terminu dostawy nie mniejszego niż 14 dni.
 10. Kupujący dostarczając Sprzedającemu materiały do produkcji towarów i akceptując je ponosi wszelką odpowiedzialność za prawa autorskie i ochronne kupowanych towarów.
 11. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 12. Ze względu na specyfikę materiałów, towarów i proces produkcji Sprzedający zastrzega sobie prawo tolerancji wielkości produkcji i sprzedaży poszczególnych produktów:
  • towary konfekcjonowane na rolach lub z roli +/- 15 %
  • towary wieloelementowe +/- 5%
  • towary jednostkowe – sprzedaż w opakowaniach zbiorczych jako jednostkach

   handlowych.

 13. Ilości wynikające z tolerancji będą uwzględniane przy wydawaniu towarów Kupującemu na dokumentach dostawy i takie ilości podlegają fakturowaniu.

§4. Cena

 1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
 3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 4. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
 5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu.
 7. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.
 9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 10. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.

§5. Dostawa i transport Produktów

 1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
 2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego; b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny; c) nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy; d) działania siły wyższej. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.
 3. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego, o ile nie ma innych dodatkowych uzgodnień.
 4. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. W przypadku wad przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od dnia dostawy/odbioru. W przypadku uznania reklamacji strony umawiają się na dostawę zastępczą lub na rozliczenia handlowe.
 6. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia Produktów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

§6. Siła wyższa

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

§7. Kary umowne

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w wysokości 20% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług.
 2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Kupującego z obciążenia rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

§8. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 3. Sprzedający nie uzna reklamacji, jeżeli Kupujący zgłosi niewielką ilość wadliwego produktu, co będzie stanowiło ułamek dostawy, a wyroby będą posiadały niewielkie odchylenia parametrów akceptowalne w branży.
 4. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach Kupującego odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w
  przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.

§9

 1. Narzędzia (klisze, wykrojniki i inne), które zamówił Kupujący do produkcji zamówionych towarów są jego własnością, jeżeli zapłacił za ich całkowitą wartość. Narzędzia te są przechowywane 12 miesięcy od dnia produkcji.
 2. Sprzedający ma prawo zutylizować je po tym okresie na własny koszt bez informowania Kupującego.
 3. Kupujący może dostarczyć pisemną prośbę o odbiór własnych narzędzi przed upływem czasu przechowywania. Odbiór odbywa się na koszt Kupującego.

§10. Rękojmia

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 2. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
 4. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 5. Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 6. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.
 8. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 9. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 10. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.
 11. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.05.2019r.
 • Nieprawidłowe dane
  Nieprawidłowe dane
biały napis na niebieskim, tle "NEWSLETTER"